Welkom bij 100%voetbal
De online specialist van Nederland

Welkom bij 100% Voetbal, de online soccer specialist. Bij ons kunt u alle soorten en maten voetbalschoenen bestellen. Makkelijk en snel met diverse filialen in Nederland

100voetbal
Voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarde

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 100voetbal.nl, zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1. Prijzen/betalingen

 

1.1

100voetbal.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 

1.2

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door 100voetbal.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt 100voetbal.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

1.3

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, bedrukkingskosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Over een order die 100 euro of meer bedraagt  wordt geen verzendkosten berekend. Voor orders onder 100 euro wordt 7,50 euro berekend, hier kan alleen afgeweken worden als anders wordt aangegeven op 100voetbal of door een schriftelijke toezegging van 100voetbal.

 

1.4

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is 100voetbal.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

1.5

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door 100voetbal.nl.

 

1.6

De betaling kan alleen geschieden via een ideaal betaling. Mocht u om welke reden dan ook niet gebruik kunnen maken van ideaal betalingen, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice. 100voetbal.nl is gerechtigd om te beslissen of de order alsnog wordt geaccepteerd.

 

2. Levering/verzending

 

2.1

Artikelen worden verzonden vanuit de winkels waar het product op voorraad is. Het streven is om de order binnen een termijn van 3 werkdagen af te handelen met een uitloop tot 6 werkdagen, mits het product op voorraad is. Voor artikelen die besteld moeten worden geldt een levertijd van normaliter 6 tot 12 werkdagen.

 

2.2

De door 100voetbal.nl opgegeven levertijden, uit artikel 2.1 zijn slechts een indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

 

2.3

De levering van de producten geschied op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

3. Retourneren

 

3.1

Het is niet toegestaan om goederen te retourneren voorzien van personalisatie, dit wil zeggen, dat schoenen/kleding voorzien van naam, initialen of clublogo niet geretourneerd kunnen worden. Mocht de bedrukking niet juist zijn uitgevoerd, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice. 100voetbal zal de klacht beoordelen en is zelf bevoegd om de klacht te beoordelen en eventueel te aanvaarden.

 

3.2

Ruilen kan altijd mits goederen in originele staat zijn en berichtgeving aan 100voetbal.nl binnen 5 werkdagen na ontvangst van het product. De producten mogen niet gebruikt zijn en moeten voorzien zijn van orginele kaartjes en verpakking.

 

3.3

Bij ruiling geldt: het artikel weer inpakken in originele verpakking voorzien van de afleverbon of een kopie daarvan. Schrijf op de afleverbon welk artikel u wenst te ontvangen en verstuur het pakket naar de winkel die het pakket heeft verzonden. Mocht hier geen adres op vermeld staan dan kunt u onderstaand retouradres aanhouden. De kosten voor de retourzending zijn voor de klant, met uitzonderingen nagelaten. De desbetreffende winkel is zelf bevoegd om hiervan af te wijken.

     100% Voetbal
     T.a.v. retouren 100voetbal.nl
     Tweelingenlaan 33-37
     7324 AP Apeldoorn

 

4. Eigendomsrechten

 

4.1

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan 100voetbal.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

4.2

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door 100voetbal.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

4.3

100voetbal.nl garandeert dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

5. Reclames en aansprakelijkheid

 

5.1

U heeft de verplichting om bij aflevering te controleren of de producten overeenkomen met hetgeen wat in de overeenkomst wordt vermeld. Indien dit niet het geval is, dient u 100voetbal.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

 

5.2

Indien is aangetoond dat het product niet overeenkomt met de beschrijving uit de overeenkomst, heeft 100voetbal.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

 

5.3

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en 100voetbal.nl, dan wel tussen 100voetbal.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en 100voetbal.nl, is 100voetbal.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van 100voetbal.nl.

 

5.4

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft 100voetbal.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat 100voetbal.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan 100voetbal.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

6. Levering

 

6.1

Indien u aan 100voetbal.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is 100voetbal.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u op 100voetbal.nl aangeeft gelieve de artikelen op een ander te ontvangen.

 

6.2

Wanneer 100voetbal.nl beslist af te wijken van de algemene voorwaarde, zal voor de verdere voortgang van het proces de algemene voorwaarde gewoon van kracht zijn.

 

6.3

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met 100voetbal.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door 100voetbal.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

7.1

Op alle afbeeldingen op www.100voetbal.nl rusten auteursrechten. Het is dan ook verboden afbeeldingen van de site www.100voetbal.nl te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van 100voetbal.nl voor eigen doeleinden. Houder van deze auteursrechten is Sportshop Walter van den Belt / 100%voetbal.

 

7.2

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

7.3

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.